VEDTÆGTER

§1 Navn og hjemsted

Stk.1. Foreningens navn er Medicinsk Cannabis Industri.

Stk.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er:

Stk.1. At udgøre en samlet brancheorganisation for producenter af medicinsk cannabis i Danmark.

Stk.2. At varetage danske producenter af medicinsk cannabis erhvervspolitiske interesser, herunder at opnå optimale rammevilkår for branchen.

Stk.3. At understøtte erfaringsudveksling mellem danske producenter af medicinsk cannabis.

§3 Medlemskreds

Stk.1. Alle producenter, der af Lægemiddelstyrelsen har tilladelse til fremstilling af cannabisbulk under forsøgsordningen for medicinsk cannabis, kan optages som A-medlemmer med 1 stemme og valgbarhed til bestyrelsen. Dog kan medlemmerne kun stemme om emner svarende til den del af ordningen, som de har opnået godkendelse til af Lægemiddelstyrelsen.

Stk.2. Alle producenter, der er optaget af Lægemiddelstyrelsen under udviklingsordningen for medicinsk cannabis kan optages som B-medlemmer med 1 stemme. Dog kan medlemmerne kun stemme om emner svarende til den del af ordningen, som de har opnået godkendelse til af Lægemiddelstyrelsen.

Stk.3. Leverandører og andre interessenter i branchen for medicinsk cannabis kan optages som C-medlemmer uden stemmeret.

Stk.4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves årligt i første kvartal.

Stk.5. Et nyt medlem kan optages ved behandling på førstkommende generalforsamling eller ved skriftlig rundspørge blandt samtlige medlemmer af foreningen, hvor der ikke er fremkommet indsigelse fra noget medlem.

Stk.6. Dansk Gartneri er foreningens partnerforening og har derfor en stående observatørpost i bestyrelsen uden stemmeret. Dansk Gartneri kan efter aftale støtte foreningen.

§4 Medlemspligter

Stk.1. Medlemmerne må ikke udøve aktiviteter, der er i strid med foreningens formål.

Stk.2. Medlemmerne har pligt til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, samt fremme branchens omdømme.

Stk.3. Medlemmerne har pligt til at oplyse ejerforhold til bestyrelsen. Foreningen kan afkræve ansøgeren om yderligere oplysninger.

Stk.4. Ved divergens eller fortolkningstvivl mellem ovennævnte bestemmelser har den mest restriktive bestemmelse eller praksis forrang. I tvivlstilfælde er generalforsamlingens skøn afgørende.

§5 Udmeldelse og eksklusion 

Stk.1. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet med virkning fra næste regnskabsårs begyndelse. Intet medlem kan ved udmeldelse, sletning eller eksklusion unddrage sig forholdsmæssig deltagelse i et eventuelt underskud ifølge det løbende års regnskab.

Stk.2. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ved deres handlinger eller mangel på samme, skader erhvervets interesser. Eksklusion kan af pågældende medlem appelleres til en ordinær generalforsamling til endelig afgørelse ved almindeligt stemmeflertal. 

Stk.3. Ved fratagelse af licens fra Lægemiddelstyrelsen, ekskluderes medlemmet automatisk. 

Stk.4. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der har misligholdt sine forpligtelser efter vedtægterne. 

Stk.5. Der betales kontingent indtil sluttidspunktet for medlemskabet. 

§6 Kontingent 

Stk.1. Ændringer i kontingent strukturen skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal af den samlede medlemsskare. 

Stk.2. Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen. 

Stk.3. Nye medlemmer opkræves for de resterende måneder af kalenderåret. 

Stk.4. De nærmere retningslinjer og regler for kontingenter, herunder opkrævning heraf samt medlemmernes oplysning om kontingent beregning, fastsættes af bestyrelsen.

Stk.5. Medlemmer kan med bestyrelsens godkendelse indbetale midler til særlige projekter og aktiviteter, som drives af sekretariatet, såfremt disse fremmer foreningens virke.

Stk.6. Beregning og opkrævning af kontingentet foretages af sekretariatet. Ved for sen kontingentbetaling betales morarente. Opkrævningsgebyr kan fastsættes.

§7 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal og indkaldes med mindst halvanden måneds varsel ved mail til medlemmerne. 

Stk.3. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemsvirksomhederne der senest en måned forinden har betalt forfaldent kontingent.

Stk.4. Hver medlemsvirksomhed er stemmeberettiget med én stemme. C-medlemmer er ikke stemmeberettiget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  7. Valg af formand og næstformand
  8. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Stk.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk.8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er tre uger.

§9 Foreningens ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse består af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformanden samt op til tre bestyrelsesmedlemmer. Der kan kun være én repræsentant pr. virksomhed i bestyrelsen, når der er medlemsvirksomheder nok til, at denne regel kan opfyldes. Består bestyrelsen af et lige antal medlemmer, og der ved afstemning er stemmelighed, vil det være formandens stemme, der er afgørende. Der sigtes mod et ulige antal i bestyrelsen.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.4. Sekretariatet fastsættes af bestyrelsen.

Stk.5. Sekretariatet indkalder bestyrelsens møder. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – leder bestyrelsens møder.

Stk.6. Der afholdes fire bestyrelsesmøder om året. Derudover kan sekretariatet, eller når et medlem af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor sekretariatet, indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøde, hvis dette findes nødvendigt. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til sekretariatets kundskab.

Stk.7. Formanden tegner foreningen eksternt. Næstformanden kan supplere formanden efter aftale. Bestyrelsen kan dispensere herom. Sekretariatets direktør varetager talsmandsrollen eksternt efter aftale med bestyrelsen.

§10 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Foreningen må ikke anvende midler væsentligt ud over kassebeholdningen uden samtlige medlemmers samtykke.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af sekretariatet, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§11 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes af formanden samt næstformanden. Ved køb, salg og pantsætninger af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§12 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede medlemmer af foreningen på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§13 Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Såfremt generalforsamlingen vedtager at opløse foreningen, tages samtidig stilling til fordeling af foreningens midler henholdsvis dækning af underskuddet.        

§14 Voldgift 

Stk. 1. Tvistigheder mellem foreningen og dens medlemmer, mellem medlemmer indbyrdes i foreningsanliggender eller mellem foreningens organer indbyrdes afgøres ved voldgift.

Fra hver parts side vælges en voldgiftsmand, og disse to mænd afgør sagen. Den, som ønsker voldgift, skal ved anbefalet brev meddele den anden part dette og oplyse, hvem han vælger som sin voldgiftsmand. Hvis den anden part ikke inden 30 dage efter modtagelsen af opfordringen har valgt sin voldgiftsmand, er den første part berettiget til også at vælge den anden voldgiftsmand, og den afsagte kendelse vil desuagtet være afgørende for parterne.

Kan de to voldgiftsmænd ikke enes om afgørelsen, vælger de en opmand, som afgør striden sammen med voldgiftsmændene. Hvis voldgiftsmændene ikke kan enes om, hvem der skal være opmand, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret.

§15 Datering

Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 9.10.2019.

Stk.2. Vedtægterne er revideret på generalforsamling d. 16. marts 2020.

Stk.3. Vedtægterne er revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 4. august 2020.

Stk.4. Vedtægterne er revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 21. oktober 2020.

Stk.5. Vedtægterne er revideret på generalforsamling d. 20. januar 2021.